CẢM PHIỀN

CẢM PHIỀN

Cảm phiền em cảm phiền tôi
Cảm phiền cuộc mộng luân hồi héo queo

Cảm phiền cơm áo gieo neo
Mây bay khắc khoải lưng đèo buồn tênh

Cảm phiền tôi cảm phiền em
Chia nhau đốm lửa tàn đêm bão bùng

Mưa lâu gió cũng nổi khùng
Cảm phiền giọt lệ lăn đùng nửa khuya.

                                 (14.5.2011)

Dolly

You saved me a lot o

You saved me a lot of halsse just now.